Security en Het Nieuwe Werken

Een onderneming in de energiesector besluit het nieuwe werken (HNW) leidend te laten zijn voor een nieuw te bouwen locatie. Maar dat levert security dilemma’s op! Hoe bereik je dan toch een acceptabel security niveau?

De locatie is een verzameling bestaande panden die dankzij een overkapping en glazen wanden tot één geheel worden samengevoegd. Het atrium dat ontstaat dient als entree voor de panden. De uitgangspunten van het nieuwe werken (HNW) zijn in algemene zin voor het atrium en de toegang gedefinieerd:

  • Transparant
  • Ontmoetingspunt
  • Vrij toegankelijk
  • Open karakter

De praktische consequenties zijn nog niet uitgewerkt, maar moeten duidelijk zijn voor de volgende bouwfase kan starten. Op het gebied van security is dat een volstrekt nieuwe benadering dan tot nu toe op die locatie. De opdracht:

  • Dilemma’s benoemen
  • Adviezen voor een adequaat niveau van security geven
  • Interactieve discussie met stakeholders op gang brengen
  • Toekomstbestendige en organisatie-breed toepasbare oplossing

Op basis van interviews, eigen waarnemingen, risico-inventarisaties en ervaringen elders is stapsgewijs een aanpak overeengekomen. Naast de organisatorische adviezen en innovatieve oplossingen heeft het advies er toe bijgedragen dat er discussie binnen de organisatie op gang kwam over de aanpak van security.

Vooral het “out of the box denken” en het relativeren van dreigingen en risico’s op basis van een objectieve analyse zette de deelnemers in de interactieve sessies aan het denken.

Centraal stond de conclusie dat minder security mogelijk is op voorwaarde dat security awareness en proactief risicomanagement op een hoger niveau komen. Gekoppeld aan innovatieve security oplossingen ontstaat dan een gezonde balans.