Discussie & interactie

Hoe krijg je een groep enthousiast om over security of risicomanagement ideeën uit te wisselen? Groepen studenten, vakgenoten, sponsors of bedrijfscombinaties worden actief betrokken via een boeiende lezing en een aansluitende discussie of workshop! Door een boeiend verhaal te koppelen aan een levendige discussie. Maar dan moet je wel uit praktijkvoorbeelden en een rijke ervaring kunnen putten!

DutchRisk heeft al vele malen een inhoudelijk professionele presentatie over veiligheid op boeiende wijze weten te koppelen aan een interactieve en daardoor levendige discussie. Dankzij een gedegen voorbereiding en afstemming met de opdrachtgever sluit de presentatie aan bij de doelgroep. Uiteraard spreekt uit de lezing of presentatie ervaring en passie. Die manier van presentatie, samen met plezier maken (en dus geen doemdenken of risico-fobie opstelling) en de zaal er echt bij betrekken staat garant voor een nuttige maar ontspannen uitwisseling van kennis en ideeën.

Kijk op onze lezingen pagina voor een overzicht van presentaties, workshops of discussies.

Crisismanagement

Een multinational met meerdere vestigingen in Amerika en Europa wil de lokale crisis teams oefenen. Afwisselende crisis-scenario’s over security, imago, sociale media en veiligheid moeten bij de oefeningen aan bod komen. Hoe creëer je een “out-of-the-box” uitdaging over crises?

Veiligheid staat bij deze chemische reus hoog op de agenda. Crisismanagement is dan al gauw synoniem met safety. Maar hoe reageert het (regionale corporate) crisisteam als de crisis nu ineens op het gebied van imago, sociale media of security ligt? Is het team daar klaar voor? Begrijpt men de implicaties en waar haalt men de kennis vandaan?

Door via twee niet alledaagse scenario’s in één jaar het crisisteam te trainen en oefenen werd een grote stap voorwaarts gemaakt met de awareness.

De aanpak werd echt interactief door het crisismanagementteam te oefenen door de input niet via ons, maar via een van de regionale Emergency-Response teams te laten verlopen. Dat betekende actief oefenen op twee plaatsen in Europa. Door er vervolgens samen met onze mediapartner ook interviews met enkele senior Vice-Presidents aan toe te voegen was de levendigheid van het scenario compleet.

Deze aanpak dankzij een combinatie van table-top exercise met een strategisch scenario op corporate niveau garandeert de betrokkenheid van het topmanagement. Dit in tegenstelling tot de obligate BHV oefeningen waar velen een een slap crisisscenario aan koppelen!

Security strategie & team workshop

Het security MT van een globale telecom provider levert kwalitatief goede, unieke security diensten. Maar er is twijfel of de strategie van het MT aansluit bij de snel veranderende corporate omgeving. Een moderator kan teambuilding en strategie focus hand in hand laten gaan!

De wereld om ons heen verandert snel. Security professionals en security afdelingen neigen over het algemeen naar een behouden opstelling. En daarmee ontstaat ook het risico dat de security strategie niet meer aansluit bij de snel veranderende corporate strategie. Hoe zorg je ervoor dat je als security team niet alleen kwalitatief goede security levert, maar ook aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen blijft houden?

Samen met de European Security Academy ontwikkelde DutchRisk voor Security MT’s een strategie & team workshop. In een meerdaagse sessie wordt de gelegenheid geboden 100% tijd te claimen om samen de focus op de strategie te houden of hernemen. Onderdeel van de workshop is een outdoor team activiteit. De workshop richt zich daarnaast op verandering en het herkennen van kansen en bedreigingen.

De outdoor team activiteit is inspannend, maar gaat niet over fysieke prestaties. Professionele outdoor specialisten richten zich op het stellen van (team) doelen, samenwerken (als team) en beseffen dat je (als team) tot meer in staat bent dan het team denkt. De meerdaagse workshop vindt plaats op een inspirerende en historisch uniek locatie. Bovendien is er bijzondere aandacht voor de inwendige mens! Per slot van rekening moet een meerdaagse workshop ook plezierige herinneringen opleveren. Dat versterkt het teamgevoel.

De buiten opgedane leermomenten (en plezier!) worden de volgende dag gebruikt om met hernieuwde energie en besef van teamprestaties stil te staan bij de security strategie. Aan het einde van de meerdaagse workshop gaat iedereen met concrete doelen en tastbare actiepunten op zak weer terug naar het werk.

In overleg met de opdrachtgever volgen we de actiepunten en gestelde doelen na een afgesproken periode weer op.

Deze aanpak leidt tot:

 • concrete actie
 • een actueel en praktische strategie
 • het besef dat ook security als business-issue binnen de organisatie “verkocht” moet worden.

Herinrichting Emergency Response

De bedrijfsbrandweer van een multinational moet op enkele niet-industriële sites worden omgevormd naar een ER organisatie. Tegelijk gaat de verantwoordelijkheid over van safety naar security. Wie kan dit gevoelige traject met voldoende abstractie begeleiden?

Deze multinational heeft vele decennia op een oude locatie verspreid over tientallen gebouwen research gedaan. Een professionele bedrijfsbrandweer was daarbij onontbeerlijk. Onlangs is een nieuw state-of-the-art gebouw betrokken. Onderdeel ervan is een laboratorium met een hoge mate van intrinsieke veiligheid. Op de andere (min of meer vergelijkbare) locatie is deze situatie al eerder bereikt. Op corporate niveau is bovendien besloten dat op dergelijke locaties Emergency Response tot de verantwoordelijkheid van de security afdeling gaat behoren.

De opdracht was om te onderzoeken of op beide locatie de omvorming van een bedrijfsbrandweer naar een meer lean & mean Emergency Response organisatie haalbaar was en aan welke (veiligheid) eisen voldaan zou moeten worden.

Door goed te onderzoeken (en te luisteren!) bleek het mogelijk bestaande best practices van beide locatie op het gebied van Emergency Response te combineren om zo tot een optimale oplossing te komen. Daarbij is nergens afbreuk gedaan aan het beheersen van risico’s. In het verleden ervaren gevoeligheid over de security en safety zienswijze bleek met voldoende abstractie overwonnen te kunnen worden.

Mede dankzij een “out-of-the-box” benadering, transparante voorlichting en uitleg over risico’s, wetgeving en een nieuwe aanpak konden de emotionele barrières worden overwonnen en is de nieuwe Emergency Organisatie een feit geworden.

Security en Het Nieuwe Werken

Een onderneming in de energiesector besluit het nieuwe werken (HNW) leidend te laten zijn voor een nieuw te bouwen locatie. Maar dat levert security dilemma’s op! Hoe bereik je dan toch een acceptabel security niveau?

De locatie is een verzameling bestaande panden die dankzij een overkapping en glazen wanden tot één geheel worden samengevoegd. Het atrium dat ontstaat dient als entree voor de panden. De uitgangspunten van het nieuwe werken (HNW) zijn in algemene zin voor het atrium en de toegang gedefinieerd:

 • Transparant
 • Ontmoetingspunt
 • Vrij toegankelijk
 • Open karakter

De praktische consequenties zijn nog niet uitgewerkt, maar moeten duidelijk zijn voor de volgende bouwfase kan starten. Op het gebied van security is dat een volstrekt nieuwe benadering dan tot nu toe op die locatie. De opdracht:

 • Dilemma’s benoemen
 • Adviezen voor een adequaat niveau van security geven
 • Interactieve discussie met stakeholders op gang brengen
 • Toekomstbestendige en organisatie-breed toepasbare oplossing

Op basis van interviews, eigen waarnemingen, risico-inventarisaties en ervaringen elders is stapsgewijs een aanpak overeengekomen. Naast de organisatorische adviezen en innovatieve oplossingen heeft het advies er toe bijgedragen dat er discussie binnen de organisatie op gang kwam over de aanpak van security.

Vooral het “out of the box denken” en het relativeren van dreigingen en risico’s op basis van een objectieve analyse zette de deelnemers in de interactieve sessies aan het denken.

Centraal stond de conclusie dat minder security mogelijk is op voorwaarde dat security awareness en proactief risicomanagement op een hoger niveau komen. Gekoppeld aan innovatieve security oplossingen ontstaat dan een gezonde balans.

Nieuwe fabriek voor duurzame brandstof

Een regionale oliemaatschappij bouwt in Nederland een nieuwe fabriek voor duurzame brandstof. Op welke risico’s moeten de beveiligingsmaatregelen gebaseerd worden? En wat komt er kijken bij het realiseren van de ISPS goedkeuring?

Dit Scandinavische bedrijf heeft ambitie om ’s werelds grootste producent van hernieuwbare dieselbrandstof te worden en opent een NExBTL-fabriek in Rotterdam. Deze unieke fabriek is de eerste grote productie stap buiten de eigen vertrouwde omgeving. Een eigen omgeving die overigens gekenmerkt wordt door een zeer laag niveau van criminaliteit. Het uitgangspunt is ruimschoots te voldoen aan de security eisen die de havenautoriteiten stellen. Het doel is grondige – maar niet overdreven – beveiliging.

De eerste stap was het in kaart brengen van dreigingen en risico’s. Centraal daarbij stond niet alleen de continuïteit van het bedrijfsproces, maar vooral ook het imago van het merk. Een mogelijke confrontatie met milieubewegingen en actiegroepen speelde een belangrijke rol.

Ondersteuning en advies werd in vier stappen gegeven:

 1. Dreigings- en risicoanalyse
 2. Opzet Port Facility Security Plan (PFSP)
 3. Voorbereiding en begeleiding bij de International Ship & Port Security (ISPS) audit
 4. Advies over de aanpak, inrichting en borging van de beveiliging

Door een goede basis te leggen dankzij het kennen en onderbouwen van de risico’s was het mogelijk een goede balans te vinden voor de beveiliging zonder een overdaad aan maatregelen.

De aanpak stond vervolgens model voor het securitybeleid op andere locaties en wordt in security-audits toegepast.

Haalbaarheidsonderzoek centrale regiekamer

Een grote logistieke dienstverlener overweegt een centrale regiekamer. Aansturing van alle beveiliging (mens en techniek) moet centraal en tegen lagere kosten. Is dat haalbaar? Hoe onderbouw je de business case om tot een investeringsbeslissing te komen?

Deze organisatie maakte een grote verandering door in haar bedrijfsvoering. Dat had ook grote gevolgen voor de beveiliging. Historisch gezien werd op distributiecentra en andere locaties in de regel vertrouwd op de inzet van beveiligingsmedewerkers. Over de jaren heen leidde dit echter tot tal van oneigenlijke taken.

Er is nu sprake van een verregaande automatisering en procescontrole met camera’s, een totale herinrichting van het logistieke proces en tot slot bouwkundige aanpassingen. Dat maakt het mogelijk om de beveiliging centraal aan te sturen en de (dure) inzet van mensen te verminderen. Aansturing van security vanuit een centrale regiekamer (of in het jargon: bedrijfsalarmcentrale) lijkt de beste optie. Maar veiligheidsperceptie en ratio gaan niet altijd hand in hand.

De opdracht was om via een business case aan te tonen dat een centrale regiekamer niet alleen technisch haalbaar was, maar ook qua kosten tot een besparing zou leiden die de aanvangsinvestering zou rechtvaardigen en terug zou verdienen. Total cost of ownership en terugverdientijd van de investering stonden centraal.

Bij het uitvoeren van de opdracht is veel tijd besteed aan overleg met stakeholders, de werkvloer en een doordachte financiële onderbouwing. Technische mogelijkheden zijn op een rijtje gezet. Emotionele weerstanden over de rol van mensen t.o.v. techniek zijn overwonnen. De besparingen zijn realistisch neergezet. Niet te mooi gemaakt, maar wel duidelijk gekoppeld aan het doorhakken van knopen.

De business case is geaccepteerd. De besluitvorming over de invoering loopt.