Privacyverklaring DutchRisk

Persoonsgegevens die wij verwerken

DutchRisk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken we:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie of telefonisch
 • Persoonsgegevens in het kader van een gevolgde opleiding, zoals examenresultaten 

Nieuwsbrief en abonneebestand
Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze trainingen en/of andere activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand of seksuele geaardheid. In het uitzonderlijke geval dat toch nodig is zullen wij u expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DutchRisk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Op aanvraag documenten/informatie sturen en op vragen reageren
 • Registratie en administratieve afhandeling van deelname aan een van onze opleidingen
 • Verzorging van een opleiding
 • U op de hoogte houden van onze dienstverlening
Geautomatiseerde besluitvorming
DutchRisk neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DutchRisk) tussen zit. 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DutchRisk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Contactformulieren: tot 12 maanden na insturen van het formulier.
  • Reden: contact opnemen n.a.v. het formulier
 • Informatie aanvragen en inschrijvingen ten behoeve van een training: tot 12 maanden na informatie aanvraag en/of inschrijving
  • Reden: contact, registratie en toesturen informatie voorafgaand en/of naderhand
 • Evenementaanmeldingen: tot 12 maanden na afloop van het evenement
  • Reden: registratie evenement en toesturen informatie naderhand
Delen van persoonsgegevens met derden
DutchRisk verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
DutchRisk gebruikt alleen technische en functionele cookies almede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden. 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Klik hier voor meer informatie over cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DutchRisk. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]dutchrisk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DutchRisk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info[@]dutchrisk.nl
Wijzigingen Privacyverklaring
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen. DutchRisk heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 29 april 2020.
Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen: info[@]dutchrisk.nl 
Klachten
Mocht u klachten hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, dan horen we dat uiteraard graag. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens